Vzor souhlasu zákonného zástupce

Souhlas zákonného zástupce

s účastí dítěte na ŠTĚKTREK 2017


Já (jméno a příjmení zákonného zástupce), níže podepsaná/ý,

..........................................................................................................................., nar. ....................................................,

bytem(adresa) ..............................................................................................................................................................

telefon ...........................................................................................................................................................................

souhlasím jako zákonný zástupce s účastí svého syna / své dcery / svěřence

..........................................................................................................................., nar. ....................................................,

..........................................................................................................................., nar. ....................................................,

..........................................................................................................................., nar. ....................................................,

..........................................................................................................................., nar. ....................................................,

na pochodu se psy dogtrekkingového typu ŠTĚKTREK 2017, který se koná 7. 10. 2017.


Současně svým podpisem stvrzuji, že jsem já i dítě seznámeni s propozicemi akce a tímto podpisem s nimi souhlasím.

Dále tímto potvrzuji, že dítě se akce účastní na vlastní nebezpečí a plnou zodpovědnost za něj nesu já a zprošťuji pořadatele a organizátory jakékoliv odpovědnosti v této věci.
V ............................................................................... dne ..........................         .........................................................
                                                                                                               podpis zákonného zástupceToto potvrzení je nutné předložit při prezenci účastníka v den závodu. Bez potvrzení nebude dítě zařazeno na startovní listinu a nebude se tak moci zúčastnit závodu. Startovné v takovém případě propadá.