Další podmínky účasti

Účastníci se zasláním přihlášky zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny organizátorů.

Volný pohyb psů je zakázán jak během závodu na trase, tak v prostoru startu/cíle, ale i v kempu a jeho okolí. Psi musí být po celou dobu pod kontrolou psovoda - během závodu na trase je psovod se psem spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant).

Závodní týmy se po trati pohybují pokud možno jednotlivě nebo ve dvojicích.

Každý je povinen udržovat pořádek. A to jak v místě startu/cíle, tak i po celé trase a v okolí kempu. Dále jsou účastníci povinni uklízet po svých psech.

Psovod je povinen dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání. Psa není možné jakoukoli formou nutit k pohybu nebo ho poponášet.

Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké únavy a vyčerpání, opilosti či užití omamných látek. V opačném případě si organizátoři vyhrazují právo tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu.

Všichni účastníci musí dodržovat zásady chování v CHKO, pohybovat se výhradně po značených turistických (cykloturistických) trasách. Je zakázáno zkracovat si trasu, využívat během závodu jakékoliv dopravní prostředky a jakoukoli pomoc od třetích osob (zejména od doprovodu), či jiné činnosti, než je chůze či běh.

Kontrola dodržování stanovených pravidel a pokynů (zejména na zdravotní stav psa a volný pohyb psů) může být prováděna i v rámci vyskytujících se náhodných kontrol na trasách.

Organizátoři neručí za případná zranění psa či účastníka a nezodpovídají za škody vzniklé účastníkům, ani jimi způsobené. Účastníci do závodu vstupují na vlastní nebezpečí a s vědomím úplné osobní zodpovědnosti za sebe a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru kempu - každý účastník ručí za škody způsobené svým jednáním či svým psem.

Každý, kdo závod nedokončí projitím cíle, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit organizátorům na nouzový telefon či osobně v místě startu/cíle (i v případě, že nezůstává na vyhlášení a rozhodnete se odjet apod.). Organizátoři si vyhrazují právo vždy vědět, zda jste právě na trati nebo již nejste účastníkem závodu a to hlavně z důvodu bezpečnosti.

Organizátoři si vyhrazují právo nepodávat po telefonu informace o trase v průběhu závodu. Samozřejmě výjimkou budou výjimečné situace ohrožující zdraví a bezpečnost účastníků.

V případě ohrožení života, či zdraví je povinností každého účastníka pomoci raněnému na trati a kontaktovat neprodleně organizátory, či přímo lékařskou záchrannou službu.

Odvoz trasy do výchozího bodu bude možný zdarma v odůvodněných případech (při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa). V ostatních případech na požádání účastníka za poplatek 200 Kč.

Organizátoři si vyhrazují právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou účastníci zachyceni. Fotografie a videomateriály ze závodů včetně zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat třetím stranám (např. sponzorům) k dalšímu využití a zveřejnění.